Schoolreglement

Beste ouders,

In naam van het schoolbestuur en het leerkrachtenteam heet ik u van harte welkom in onze school.

Het is fijn dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind onze school hebt uitgekozen. Het leerkrachtenteam belooft zich maximaal in te zetten voor de individuele ontplooiing van uw kind.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind. Een goede samenwerking tussen de school met zijn leerlingen, leerkrachten en de ouders is daarom heel belangrijk.

In de loop van het schooljaar hopen wij u regelmatig te mogen ontmoeten. Er zijn informatieavonden per klas, de individuele oudercontacten, de eetdag, de ouderraden en het schoolfeest.

Het spreekt voor zich dat het leerkrachtenteam en de directie steeds bereid zijn ieder mogelijk probleem dat zich zou voordoen met u te bespreken.

Samen kunnen we zo bouwen aan een school waar het prettig is te komen, te spelen en te leren. Kortom, een school waar iedereen zich thuis voelt: in de eerste plaats de kinderen, maar ook de ouders en de leerkrachten.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.  In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school, houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

Lees ons schoolreglement hier na (pdf)