Zorgvisie

We zorgen een veilige leeromgeving. We willen een warme school zijn waar zowel kinderen, ouders, leerkrachten en directie zich goed voelen, zich wel bevinden.

Wij geloven in de groei- en de ontwikkelingskansen van elk kind vanuit zijn eigen aanleg en talenten.

Omdat elk kind uniek is, geven we elk kind de kans en de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen. Daarom is differentiatie over de ganse lijn belangrijk.

We voorzien een sterk aanbod voor iedereen. Een aanbod waar zoveel mogelijk leerlingen voordeel uit halen. De krachtige leeromgeving staat hier centraal.

We trachten de kinderen zoveel mogelijk actief bij het leerproces te betrekken.
Leren is doen en doen is leren.

We werken volgens het handelingsgericht werken en zorgen dat we planmatig werken.

We stellen haalbare doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren.

Het leerproces is belangrijker dan het product.
Door preventief te werken, te observeren, te remediëren, te reflecteren, bij te sturen door goede feedback en breed te evalueren (proces en product) proberen we zo goed mogelijk tegemoet te komen aan het leerproces van elk kind.

Goede communicatie en het onderling overleg over het kennen, kunnen en zijn van het kind met alle betrokken personen willen we optimaliseren. Een open, eerlijke en vertrouwelijke houding is hierbij belangrijk.

Het gebruik van een efficiënt volgsysteem is opportuun voor een goede opvolging.